Regulamin konkursu

1. Organizatorzy:
 • - Fotograf: Adam Polański
 • - Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl
 • - Kangur Nowy Tomyśl
2. Patronat konkursu obejmują:
 • - Dzień Nowotomotysko-Grodziski
 • - Nasz Dzień po Dniu
 • - Głos Wielkopolski
 • - Portal internetowy Nasza Wielkopolska
 • - Wielkopolska Magazyn
2. Patronat honorowy konkursu obejmują:
 • - Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak
2. Patronat specjalny konkursu obejmują:
 • - Związek Polskich Artystów Fotografików
3. Nagrody
 • - I miejsce — 2000 zł brutto
 • - II miejsce — 1200 zł brutto
 • - III miejsce — 800 zł brutto

a także:
laureaci wszystkich wyróżnionych prac otrzymają pamiętkowe medale. Wszystkie prace zakwalifikowane do II etapu wezmą udział w wystawie pokonkursowej.

4. Fundatorzy nagród:
 • - Jakub Rutnicki – poseł na Sejm RP
 • - Yeda - Kupcy Bławatni
 • - Vertis
 • - Restauracja SANDRA Danuta Konieczna, Bartosz Konieczny
 • - Avespharm
 • - AmericanLC
 • - Carter
 • - Radwan Sport
 • - RAJA Design
 • - Izabela Surwiłło
 • - Marzena i Daniel Krawczyk
 • - Maćkowiak- International Transport
 • - Minimarket Zuzanna Stankiewicz
 • - NOK
 • - TVK
 • - Foto Centella
 • - Dąbex - wytwórnia parkietów
 • - Zakład produkcji opakowań kartonowych OL-PAK
 • - Winiarnia Bartex
 • - UNIKATE - Grafika użytkowa
 • - Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu
 • - PWiK Nowy Tomyśl
 • - HDS Enterprige
 • - Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
 • - Pizzburg
 • - DSC Poznań
5. Komisja Konkursowa

W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń oraz wyłonienia laureatów, powołana została Komisja Konkursowa (zwana dalej Jury) w składzie:

 • - Adam Polański
 • - Magdalena Berny
 • - Paweł Brzeziński
6. Przedmiotem konkursu są wyłącznie zdjęcia portretowe. Konkurs ma na celu wyłonienie 30 najlepszych portretów na świecie.
7. W konkursie wyznaczona jest jedna wspólna sekcja: (1) Open Color / Monochrome.
8. Maksymalne wymiary zdjęć to 1400 pikseli (w płaszczyźnie poziomej) i 1400 pikseli (w płaszczyźnie pionowej). Zdjęcia o wymiarach większych niż podane będą automatycznie odrzucane przez system. Mniejsze wymiary zdjęć będą akceptowane, jednak zaleca się dostosowanie do warunków konkursu. Maksymalna wielkość pliku w formacie JPG to 2 MB. Uczestnik może wysłać maksymalnie 5 zdjęć. Zdjęcie nie może zawierać żadnej infomacji o autorze (np. znaki wodne).
9. Uczestnikowi konkursu przysługuje tylko jedno zgłoszenie.
10. Prace nie odpowiadające podanym powyżej regulaminowym warunkom nie będą kwalifikowane do udziału w konkursie.
11. Organizator konkursu pobiera opłatę wysokości 30 zł od zgłoszenia.
12. Podczas rejestracji uczestnik zostanie poproszony o dokonanie wpłaty na rachunek bankowy.
 • Dane do przelewu:
 • Miejski Klub Sportowy Kangur,
 • os. Północ 25,
 • 64-300 Nowy Tomyśl
 • Numer konta:GBW CPLPP 95 9058 0000 0000 0000 1544 0001
 • Tytułem: Konkurs Portret Prawdziwy [Imię i Nazwisko]
13. Za zakwalifikowanego do udziału w konkursie uznaje się uczestnika, który:
 • - dokonał rejestracji
 • - poprzez stronę internetową konkursu nadesłał pliki odpowiadające podanym wyżej warunkom
 • - dokonał wpłaty na podany wyżej rachunek bankowy
14. Lista zakwalifikowanych uczestników umieszczona zostanie na aktualizowanej systematycznie stronie Konkursu Fotograficznego "Portret Prawdziwy".
15. Zgłaszający zdjęcie do Konkursu uczestnik:
 • - oświadcza, że zdjęcie nie narusza praw lub dóbr osobistych osób trzecich, jest wolne od wad prawnych, a jego treść jest zgodna z obowiązującym prawem (zdjęcia zgłaszane do udziału w konkursie nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem lub zasadami współżycia społecznego; w szczególności wulgarnych, obscenicznych, propagujących przemoc, nienawiść rasową lub religijną);
 • - wyraża zgodę na podanie na stronie internetowej konkursu swoich danych osobowych; tj. swego imienia i nazwiska oraz nazwy miejscowości, z której pochodzi;
 • - udziela Organizatorowi bezpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie ze zdjęcia w celach promocyjnych w zakresie niezbędnym do jego publikacji w serwisach internetowych oraz w prasie;
 • - zezwala Organizatorowi na wykonywanie praw zależnych od zdjęcia w zakresie niezbędnym do publikacji w serwisie internetowym oraz w publikacjach związanych z promocją konkursu
16. Kalendarz konkursu
 • - Przyjmowanie prac — 21 czerwca - 12 września 2017
 • - Ocena Jury — 13-23 września 2017
 • - Wyniki — 3 października 2017
 • - Oficjalne wręczenie nagród oraz wystawa pokonkursowa — 20 października 2017
17. Wyniki konkursu oraz zdjęcia zaakceptowane do udziału w wystawie pokonkursowej zostaną opublikowane na stronie internetowej Konkursu Fotograficznego "Portret Prawdziwy".
18. Prace osób nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie po otrzymaniu wcześniejszej informacji winny być przesłane na adres Organizatora w oryginalnej wielkości, w celu wywołania zdjęć do wystawy pokonkursowej.
19. O przyznaniu nagród i wyróżnień laureaci zostaną poinformowani mailowo bądź telefonicznie w ciągu 48 godzin od momentu ogłoszenia wyników konkursu i zamieszczenia ich na stronie internetowej Konkursu Fotograficznego "Portret Prawdziwy".
20. Laureat zobowiązany jest odebrać wiadomość mailową i potwierdzić tą samą drogą, że wiadomość tę otrzymał oraz przesłać swoje dane osobowe w celu przygotowania stosownej dokumentacji.
21. Laureat konkursu odbiera nagrodę osobiście podczas gali konkursu w dniu 2 października 2017 roku. W przypadku, gdy laureat nie będzie mógł osobiście odebrać nagrody w dniu oficjalnego rozstrzygnięcia konkursu, w okresie 30 dni przesłana zostanie pod wskazany adres.
22. Organizator jest zobowiązany do potrącenia podatku za nagrody pieniężne.
23. Postanowienia końcowe:
 • - Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać drogą elektroniczną do Organizatora, na jego podany powyżej adres mailowy, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia czasu trwania konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 • - organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
  • - zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej,
  • - nie doręczenie/przekazanie uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem,
  • - świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe,
  • - zgłaszając swój udział w konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść,
  • - postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej,
  • - organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu konkurs w trakcie jego trwania.
24. Wszystkie nagrodzone prace konkursowe zostaną przekazane do Warszawy i zlicytowane przez Jurka Owsiaka podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 2018 roku.