Regulamin konkursu

 • 1. Organizatorzy:
  • Fotograf: Adam Polański
  • Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl
  • Kangur Nowy Tomyśl
  • Nowotomyska Grupa Fotograficzna: Fotomyśl
 • 2. Patroni Medialni:
  • Dzień Nowotomotysko-Grodziski
  • Nasz Dzień po Dniu
  • Głos Wielkopolski
  • Portal internetowy Nasza Wielkopolska
  • Wielkopolska Magazyn
 • 3. Patronat honorowy konkursu obejmują:
  • Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak
 • 4. Patronat specjalny konkursu obejmują:
  • Związek Polskich Artystów Fotografików
 • 5. Nagrody:
  • I miejsce — 2000 zł brutto
  • II miejsce — 1200 zł brutto
  • III miejsce — 800 zł brutto
  • a także:
   • laureaci wszystkich wyróżnionych prac otrzymają pamiętkowe medale. Wszystkie prace zakwalifikowane do II etapu wezmą udział w wystawie pokonkursowej.
 • 6. Sponsorzy:
  • Jakub Rutnicki – poseł na Sejm RP
  • Yeda - Kupcy Bławatni
  • Vertis
  • Restauracja SANDRA Danuta Konieczna, Bartosz Konieczny
  • Avespharm
  • AmericanLC
  • Radwan Sport
  • RAJA Design
  • Izabela Surwiłło
  • Marzena i Daniel Krawczyk
  • Maćkowiak- International Transport
  • Minimarket Zuzanna Stankiewicz
  • NOK
  • TVK
  • Dąbex - wytwórnia parkietów
  • Zakład produkcji opakowań kartonowych OL-PAK
  • Winiarnia Bartex
  • UNIKATE - Grafika użytkowa
  • Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu
  • PWiK Nowy Tomyśl
  • HDS Enterprige
  • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
  • Pizzburg
  • DSC Poznań
 • 5. Komisja Konkursowa:
  • W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń oraz wyłonienia laureatów, powołana została Komisja Konkursowa (zwana dalej Jury) w składzie:
   • Adam Polański
   • Magdalena Berny
   • Paweł Brzeziński
   • Michał Buddabar
 • 7. Przedmiotem konkursu są wyłącznie zdjęcia portretowe. Konkurs ma na celu wyłonienie 30 najlepszych portretów na świecie.
 • 8. W konkursie wyznaczona jest jedna wspólna sekcja: (1) Open Color / Monochrome.
 • 9. Maksymalne wymiary zdjęć to 1400 pikseli (w płaszczyźnie poziomej) i 1400 pikseli (w płaszczyźnie pionowej). Zdjęcia o wymiarach większych niż podane będą automatycznie odrzucane przez system. Mniejsze wymiary zdjęć będą akceptowane, jednak zaleca się dostosowanie do warunków konkursu. Maksymalna wielkość pliku w formacie JPG to 2 MB. Uczestnik może wysłać maksymalnie 8 zdjęć. Zdjęcie nie może zawierać żadnej infomacji o autorze (np. znaki wodne).
 • 10. Uczestnikowi konkursu przysługuje tylko jedno zgłoszenie.
 • 11. Prace nie odpowiadające podanym powyżej regulaminowym warunkom nie będą kwalifikowane do udziału w konkursie.
 • 12. Organizator konkursu pobiera opłatę wysokości 30 zł od zgłoszenia.
 • 13. Podczas rejestracji uczestnik zostanie poproszony o dokonanie wpłaty na rachunek bankowy.
  • Dane do przelewu:
   • Miejski Klub Sportowy Kangur,
    os. Północ 25,
    64-300 Nowy Tomyśl
    Numer konta:GBW CPLPP 95 9058 0000 0000 0000 1544 0001
    Tytułem: Konkurs Portret Prawdziwy [Imię i Nazwisko]
 • 14. Za zakwalifikowanego do udziału w konkursie uznaje się uczestnika, który:
  • dokonał rejestracji
  • poprzez stronę internetową konkursu nadesłał pliki odpowiadające podanym wyżej warunkom
  • dokonał wpłaty na podany wyżej rachunek bankowy
 • 15. Lista zakwalifikowanych uczestników umieszczona zostanie na aktualizowanej systematycznie stronie Konkursu Fotograficznego "Portret Prawdziwy".
 • 16. Zgłaszający zdjęcie do Konkursu uczestnik:
  • oświadcza, że zdjęcie nie narusza praw lub dóbr osobistych osób trzecich, jest wolne od wad prawnych, a jego treść jest zgodna z obowiązującym prawem (zdjęcia zgłaszane do udziału w konkursie nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem lub zasadami współżycia społecznego; w szczególności wulgarnych, obscenicznych, propagujących przemoc, nienawiść rasową lub religijną)
  • wyraża zgodę na podanie na stronie internetowej konkursu swoich danych osobowych; tj. swego imienia i nazwiska oraz nazwy miejscowości, z której pochodzi
  • udziela Organizatorowi bezpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie ze zdjęcia w celach promocyjnych w zakresie niezbędnym do jego publikacji w serwisach internetowych oraz w prasie
  • zezwala Organizatorowi na wykonywanie praw zależnych od zdjęcia w zakresie niezbędnym do publikacji w serwisie internetowym oraz w publikacjach związanych z promocją konkursu
 • 17. Kalendarz konkursu
  • Przyjmowanie prac — 17 czerwca - 12 września 2018
  • Ocena Jury — 15-23 września 2018
  • Wyniki — 2 października 2018
  • Oficjalne wręczenie nagród oraz wystawa pokonkursowa — 19 października 2018
 • 18. Wyniki konkursu oraz zdjęcia zaakceptowane do udziału w wystawie pokonkursowej zostaną opublikowane na stronie internetowej Konkursu Fotograficznego "Portret Prawdziwy".
 • 19. Prace osób nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie po otrzymaniu wcześniejszej informacji winny być przesłane na adres Organizatora w oryginalnej wielkości, w celu wywołania zdjęć do wystawy pokonkursowej.
 • 20. O przyznaniu nagród i wyróżnień laureaci zostaną poinformowani mailowo bądź telefonicznie w ciągu 48 godzin od momentu ogłoszenia wyników konkursu i zamieszczenia ich na stronie internetowej Konkursu Fotograficznego "Portret Prawdziwy".
 • 21. Laureat zobowiązany jest odebrać wiadomość mailową i potwierdzić tą samą drogą, że wiadomość tę otrzymał oraz przesłać swoje dane osobowe w celu przygotowania stosownej dokumentacji.
 • 22. Laureat konkursu odbiera nagrodę osobiście podczas gali konkursu w dniu 2 października 2017 roku. W przypadku, gdy laureat nie będzie mógł osobiście odebrać nagrody w dniu oficjalnego rozstrzygnięcia konkursu, w okresie 30 dni przesłana zostanie pod wskazany adres.
 • 23. Organizator jest zobowiązany do potrącenia podatku za nagrody pieniężne.
 • 24. Postanowienia końcowe:
  • Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać drogą elektroniczną do Organizatora, na jego podany powyżej adres mailowy, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia czasu trwania konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
  • organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
   • zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej,
   • nie doręczenie/przekazanie uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem,
   • nie doręczenie/przekazanie uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem,
   • świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe,
   • zgłaszając swój udział w konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść,
   • postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej,
   • organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu konkurs w trakcie jego trwania.
 • 25. Wszystkie nagrodzone prace konkursowe zostaną przekazane do Warszawy i zlicytowane przez Jurka Owsiaka podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 2018 roku.
PATRONAT
PATRONAT
SPECJALNY
SPONSORZY
PATRONI
MEDIALNI
REALIZACJA