Regulamin

 1. Organizatorzy:
  • Adam Polański
  • Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl
  • Kangur Nowy Tomyśl
  • Nowotomyska Grupa Fotograficzna: Fotomyśl
 2. Mecenat kultury:
  • Cargo Ekspres
 3. Patronat medialny:
  • Anywhere - Platforma Medialna
  • Dzień Nowotomotysko-Grodziski
  • Nasz Dzień po Dniu
  • Głos Wielkopolski
  • Portal internetowy Nasza Wielkopolska
  • Wielkopolska Magazyn
 4. Patronat honorowy:
  • Marszałek Województwa wielkopolskiego Marek Woźniak
 5. Patronat specjalny:
  • Związek Polskich Artystów Fotografików
 6. Sponsor strategiczny:
  • Kucera Logistics Group
 7. Nagrody:
  • I miejsce — 2000 zł brutto
  • II miejsce — 1200 zł brutto
  • III miejsce — 800 zł brutto
  • Laureaci wszystkich wyróżnionych prac otrzymają pamiątkowe medale.
  • Wszystkie prace zakwalifikowane do II etapu wezmą udział w wystawie pokonkursowej.
 8. Sponsorzy:
  • Adam Polański
  • Kangur Nowy Tomyśl
  • Powiat Nowy Tomyśl
  • ZPAF Poznań
  • MMC - Media Projekt
  • Fotomyśl
  • Kucera Logistics Group
  • Radwan Sport
  • NOK
  • Dąbex - wytwórnia parkietów
  • UNIKATE - Grafika użytkowa
  • PWiK Nowy Tomyśl
  • Cargo Expert Group
  • PODSADNY | PARTNERS
  • JAKUB RUTNICKI POSEŁ NA SEJM RP
  • MMC - Media Projekt
  • Carter International Transport
  • Vertis - Internetowe Laboratorium Fotograficzne
  • Piekarnia na żywym zakwasie
  • OLPAK - Opakowania kartonowe
  • FitApetit - Katering Dietetyczny
 9. Komisja konkursowa:
  • W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń oraz wyłonienia laureatów, powołana została Komisja Konkursowa (zwana dalej Jury) w składzie:
   • Adam Polański
   • Paweł Brzeziński
   • Michał Buddabar
   • Marek Lapis
   • Tytus Popławski
 10. Regulamin:
  1. Wymagania zdjęć:
   • Przedmiotem konkursu są wyłącznie zdjęcia portretowe. Konkurs ma na celu wyłonienie 30 najlepszych portretów na świecie.
   • W konkursie wyznaczona jest jedna wspólna sekcja: (1) Open Color / Monochrome.
   • Maksymalne wymiary zdjęć to 1800px na 1800px.
   • Mniejsze wymiary zdjęć będą akceptowane, jednak zaleca się dostosowanie do warunków konkursu.
   • Maksymalna wielkość pliku w formacie JPG to 5 MB.
   • Zdjęcie nie może zawierać żadnej informacji o autorze (np. znak wodny).
   • Uczestnikowi konkursu przysługuje tylko jedno zgłoszenie.
   • Uczestnik może wysłać maksymalnie 8 zdjęć w ramach jednego zgłoszenia.
   • Prace nieodpowiadające podanym powyżej regulaminowym warunkom nie będą kwalifikowane do udziału w konkursie.
  2. Opłaty:
   • Organizator konkursu pobiera opłatę wysokości 35 zł (lub 9€ jeśli uczestnik nie jest w stanie wykonać przelewu w PLN) od zgłoszenia.
   • Uczestnik zostanie poproszony o dokonanie wpłaty o tytule:
   • Portret Prawdziwy | Imię Nazwisko
   • na rachunek bankowy:
   • Miejski Klub Sportowy Kangur,
    os. Północ 25,
    64-300 Nowy Tomyśl
    GBW CPLPP 95 9058 0000 0000 0000 1544 0001
   • Organizator jest zobowiązany do potrącenia podatku za nagrody pieniężne.
  3. Za zakwalifikowanego do udziału w konkursie uznaje się uczestnika, który:
   • dokonał rejestracji
   • poprzez stronę internetową konkursu nadesłał pliki odpowiadające podanym wyżej warunkom
   • dokonał wpłaty na podany wyżej rachunek bankowy
  4. Zgłaszający zdjęcie do Konkursu uczestnik:
   • oświadcza, że zdjęcie nie narusza praw lub dóbr osobistych osób trzecich, jest wolne od wad prawnych, a jego treść jest zgodna z obowiązującym prawem (zdjęcia zgłaszane do udziału w konkursie nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem lub zasadami współżycia społecznego; w szczególności wulgarnych, obscenicznych, propagujących przemoc, nienawiść rasową lub religijną)
   • wyraża zgodę na podanie na stronie internetowej konkursu swoich danych osobowych:
    • imię i nazwisko
    • adres email
    • numer telefonu
    • adres korespondencyjny
   • udziela Organizatorowi bezpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie ze zdjęcia w celach promocyjnych w zakresie niezbędnym do jego publikacji w serwisach internetowych oraz w prasie
   • zezwala Organizatorowi na wykonywanie praw zależnych od zdjęcia w zakresie niezbędnym do publikacji w serwisie internetowym oraz w publikacjach związanych z promocją konkursu
  5. Kalendarz konkursu
   • Przyjmowanie prac: 14.06.2024 - 18.09.2024
   • Ocena Jury: 19.09.2024 - 26.09.2024
   • Wyniki: 05.10.2024
   • Oficjalne wręczenie nagród oraz wystawa pokonkursowa: 25.10.2024 19:00
   • Wyniki konkursu oraz zdjęcia zaakceptowane do udziału w wystawie pokonkursowej zostaną opublikowane na stronie internetowej Konkursu Fotograficznego "Portret Prawdziwy".
   • Prace osób nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie po otrzymaniu wcześniejszej informacji winny być przesłane na adres Organizatora w oryginalnej wielkości, w celu wywołania zdjęć do wystawy pokonkursowej.
   • O przyznaniu nagród i wyróżnień laureaci zostaną poinformowani mailowo bądź telefonicznie w ciągu 48 godzin od momentu ogłoszenia wyników konkursu i zamieszczenia ich na stronie internetowej Konkursu Fotograficznego "Portret Prawdziwy".
   • Laureat zobowiązany jest odebrać wiadomość mailową i potwierdzić tą samą drogą, że wiadomość tę otrzymał oraz przesłać swoje dane osobowe w celu przygotowania stosownej dokumentacji.
   • Laureat konkursu odbiera nagrodę osobiście podczas gali konkursu w dniu 25.10.2024. W przypadku, gdy laureat nie będzie mógł osobiście odebrać nagrody w dniu oficjalnego rozstrzygnięcia konkursu, w okresie 30 dni przesłana zostanie pod wskazany adres.
 11. Postanowienia końcowe:
  • Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać drogą elektroniczną do Organizatora, na jego podany powyżej adres mailowy, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia czasu trwania konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
  • organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
   • zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej,
   • nie doręczenie/przekazanie uczestnikowi nagrody spowodowane niepodaniem przez uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem,
   • świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe
  • zgłaszając swój udział w konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść,
  • postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.
  • Wszystkie nagrodzone prace konkursowe zostaną przekazane do Warszawy i zlicytowane przez Jurka Owsiaka podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 2025 roku
  • Wszystkie gromadzone dane osobowe mają charakter informacyjny w celu identyfikacji uczestnika. Adres E-Mail jest dodatkowo wykorzystywany do komunikacji z uczestnikiem