Regulamin


 1. Organizatorzy:
  • Fotograf: Adam Polański
  • Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl
  • Kangur Nowy Tomyśl
  • Nowotomyska Grupa Fotograficzna: Fotomyśl
  • Miasto Nowy Tomyśl
 2. Patroni medialni:
  • Dzień Nowotomotysko-Grodziski
  • Nasz Dzień po Dniu
  • Głos Wielkopolski
  • Portal internetowy Nasza Wielkopolska
  • Wielkopolska Magazyn
 3. Patronat honorowy konkursu obejmuje:
  • Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak
 4. Patronat specjalny konkursu obejmuje:
  • Związek Polskich Artystów Fotografików
 5. Nagrody:
  • I miejsce — 2000 zł brutto
  • II miejsce — 1200 zł brutto
  • III miejsce — 800 zł brutto
  • a także:
   • laureaci wszystkich wyróżnionych prac otrzymają pamiątkowe medale. Wszystkie prace zakwalifikowane do II etapu wezmą udział w wystawie pokonkursowej.
 6. Sponsorzy:
  • Restauracja SANDRA Danuta Konieczna, Bartosz Konieczny
  • Radwan Sport
  • Minimarket Zuzanna Stankiewicz
  • NOK
  • TVK
  • Dąbex - wytwórnia parkietów
  • Winiarnia Bartex
  • UNIKATE - Grafika użytkowa
  • PWiK Nowy Tomyśl
  • Cargo Expert Group
  • PODSADNY | PARTNERS
  • JAKUB RUTNICKI POSEŁ NA SEJM RP
 7. Komisja Konkursowa:
  • W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń oraz wyłonienia laureatów, powołana została Komisja Konkursowa (zwana dalej Jury) w składzie:
   • Adam Polański
   • Paweł Brzeziński
   • Michał Buddabar
   • Marek Lapis
   • Tytus Popławski
 8. Przedmiotem konkursu są wyłącznie zdjęcia portretowe. Konkurs ma na celu wyłonienie 30 najlepszych portretów na świecie.
 9. W konkursie wyznaczona jest jedna wspólna sekcja: (1) Open Color / Monochrome.
 10. Maksymalne wymiary zdjęć to 1400 pikseli (w płaszczyźnie poziomej) i 1400 pikseli (w płaszczyźnie pionowej). Zdjęcia o wymiarach większych niż podane będą automatycznie odrzucane przez system. Mniejsze wymiary zdjęć będą akceptowane, jednak zaleca się dostosowanie do warunków konkursu. Maksymalna wielkość pliku w formacie JPG to 2 MB. Uczestnik może wysłać maksymalnie 8 zdjęć. Zdjęcie nie może zawierać żadnej infomacji o autorze (np. znaki wodne).
 11. Uczestnikowi konkursu przysługuje tylko jedno zgłoszenie.
 12. Prace nie odpowiadające podanym powyżej regulaminowym warunkom nie będą kwalifikowane do udziału w konkursie.
 13. Organizator konkursu pobiera opłatę wysokości 35 zł od zgłoszenia.
 14. Podczas rejestracji uczestnik zostanie poproszony o dokonanie wpłaty na rachunek bankowy.
  • Dane do przelewu:
   • Portret Prawdziwy | Imię Nazwisko
    Miejski Klub Sportowy Kangur,
    os. Północ 25,
    64-300 Nowy Tomyśl
    GBW CPLPP 95 9058 0000 0000 0000 1544 0001
 15. Za zakwalifikowanego do udziału w konkursie uznaje się uczestnika, który:
  • dokonał rejestracji
  • poprzez stronę internetową konkursu nadesłał pliki odpowiadające podanym wyżej warunkom
  • dokonał wpłaty na podany wyżej rachunek bankowy
 16. Lista zakwalifikowanych uczestników umieszczona zostanie na aktualizowanej systematycznie stronie Konkursu Fotograficznego "Portret Prawdziwy".
 17. Zgłaszający zdjęcie do Konkursu uczestnik:
  • oświadcza, że zdjęcie nie narusza praw lub dóbr osobistych osób trzecich, jest wolne od wad prawnych, a jego treść jest zgodna z obowiązującym prawem (zdjęcia zgłaszane do udziału w konkursie nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem lub zasadami współżycia społecznego; w szczególności wulgarnych, obscenicznych, propagujących przemoc, nienawiść rasową lub religijną)
  • wyraża zgodę na podanie na stronie internetowej konkursu swoich danych osobowych; tj. swego imienia i nazwiska oraz nazwy miejscowości, z której pochodzi
  • udziela Organizatorowi bezpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie ze zdjęcia w celach promocyjnych w zakresie niezbędnym do jego publikacji w serwisach internetowych oraz w prasie
  • zezwala Organizatorowi na wykonywanie praw zależnych od zdjęcia w zakresie niezbędnym do publikacji w serwisie internetowym oraz w publikacjach związanych z promocją konkursu
 18. Kalendarz konkursu
  • Przyjmowanie prac: 19.06.2021 - 16.09.2021
  • Ocena Jury: 16.09.2021 - 23.09.2021
  • Wyniki: 10.10.2021
  • Oficjalne wręczenie nagród oraz wystawa pokonkursowa: 29.10.2021 19:00
 19. Wyniki konkursu oraz zdjęcia zaakceptowane do udziału w wystawie pokonkursowej zostaną opublikowane na stronie internetowej Konkursu Fotograficznego "Portret Prawdziwy".
 20. Prace osób nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie po otrzymaniu wcześniejszej informacji winny być przesłane na adres Organizatora w oryginalnej wielkości, w celu wywołania zdjęć do wystawy pokonkursowej.
 21. O przyznaniu nagród i wyróżnień laureaci zostaną poinformowani mailowo bądź telefonicznie w ciągu 48 godzin od momentu ogłoszenia wyników konkursu i zamieszczenia ich na stronie internetowej Konkursu Fotograficznego "Portret Prawdziwy".
 22. Laureat zobowiązany jest odebrać wiadomość mailową i potwierdzić tą samą drogą, że wiadomość tę otrzymał oraz przesłać swoje dane osobowe w celu przygotowania stosownej dokumentacji.
 23. Laureat konkursu odbiera nagrodę osobiście podczas gali konkursu w dniu 29.10.2021 roku. W przypadku, gdy laureat nie będzie mógł osobiście odebrać nagrody w dniu oficjalnego rozstrzygnięcia konkursu, w okresie 30 dni przesłana zostanie pod wskazany adres.
 24. Organizator jest zobowiązany do potrącenia podatku za nagrody pieniężne.
 25. Postanowienia końcowe:
  • Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać drogą elektroniczną do Organizatora, na jego podany powyżej adres mailowy, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia czasu trwania konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
  • organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
   • zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej,
   • nie doręczenie/przekazanie uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem,
   • świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe,
  • zgłaszając swój udział w konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść,
  • postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.
 26. Wszystkie nagrodzone prace konkursowe zostaną przekazane do Warszawy i zlicytowane przez Jurka Owsiaka podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 2021 roku
 27. Wszystkie gromadzone dane osobowe mają charakter informacyjny w celu identyfikacji uczestnika. Adres E-Mail jest dodatkowo wykorzystywany do komunikacji z uczestnikiem
Patronat
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Patronat specjalny
ZPAF Poznań
Sponsorzy
Mini Market
Nowotomyski Ośrodek Kultury
Restauracja Sandra
Radwan Sport
Dąbex
Bartex
TVK
Unikate
PWiK Nowy Tomyśl
Cargo Expert
PODSADNY | PARTNERS
Patroni medialni
Dzień Nowotomysko-Grodziski
Głos Wielkopolski
Artyści 24
Artyści 24
Nasz Dzień Po Dniu
Wielkopolska
My Region