Regulamin


 1. Organizatorzy:
  • Fotograf: Adam Polański
  • Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl
  • Kangur Nowy Tomyśl
  • Nowotomyska Grupa Fotograficzna: Fotomyśl
 2. Mecenat sztuki nad konkursem Fotograficznym Portret Prawdziwy objął Cargo Ekspres
 3. Patroni medialni:
  • Anywhere - Platforma Medialna
  • Dzień Nowotomotysko-Grodziski
  • Nasz Dzień po Dniu
  • Głos Wielkopolski
  • Portal internetowy Nasza Wielkopolska
  • Wielkopolska Magazyn
 4. Patronat honorowy konkursu obejmuje:
  • Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak
 5. Patronat specjalny konkursu obejmuje:
  • Związek Polskich Artystów Fotografików
 6. Sponsor strategiczny:
  • Kucera Logistics Group
 7. Nagrody:
  • I miejsce — 2000 zł brutto
  • II miejsce — 1200 zł brutto
  • III miejsce — 800 zł brutto
  • a także:
   • laureaci wszystkich wyróżnionych prac otrzymają pamiątkowe medale. Wszystkie prace zakwalifikowane do II etapu wezmą udział w wystawie pokonkursowej.
 8. Sponsorzy:
  • Kucera Logistics Group
  • Restauracja SANDRA Danuta Konieczna, Bartosz Konieczny
  • Radwan Sport
  • Minimarket Zuzanna Stankiewicz
  • NOK
  • Dąbex - wytwórnia parkietów
  • Winiarnia Bartex
  • UNIKATE - Grafika użytkowa
  • PWiK Nowy Tomyśl
  • Cargo Expert Group
  • PODSADNY | PARTNERS
  • JAKUB RUTNICKI POSEŁ NA SEJM RP
  • NOVI ARCHITEKCI - Bartosz Minge
  • DC ELEKTRO Dariusz Chalasz
 9. Komisja Konkursowa:
  • W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń oraz wyłonienia laureatów, powołana została Komisja Konkursowa (zwana dalej Jury) w składzie:
   • Adam Polański
   • Paweł Brzeziński
   • Michał Buddabar
   • Marek Lapis
   • Tytus Popławski
   • Chris Niedenthal
 10. Przedmiotem konkursu są wyłącznie zdjęcia portretowe. Konkurs ma na celu wyłonienie 30 najlepszych portretów na świecie.
 11. W konkursie wyznaczona jest jedna wspólna sekcja: (1) Open Color / Monochrome.
 12. Maksymalne wymiary zdjęć to 1400 pikseli (w płaszczyźnie poziomej) i 1400 pikseli (w płaszczyźnie pionowej). Zdjęcia o wymiarach większych niż podane będą automatycznie odrzucane przez system. Mniejsze wymiary zdjęć będą akceptowane, jednak zaleca się dostosowanie do warunków konkursu. Maksymalna wielkość pliku w formacie JPG to 2 MB. Uczestnik może wysłać maksymalnie 8 zdjęć. Zdjęcie nie może zawierać żadnej infomacji o autorze (np. znaki wodne).
 13. Uczestnikowi konkursu przysługuje tylko jedno zgłoszenie.
 14. Prace nie odpowiadające podanym powyżej regulaminowym warunkom nie będą kwalifikowane do udziału w konkursie.
 15. Organizator konkursu pobiera opłatę wysokości 35 zł od zgłoszenia.
 16. Podczas rejestracji uczestnik zostanie poproszony o dokonanie wpłaty na rachunek bankowy.
  • Dane do przelewu:
   • Portret Prawdziwy | Imię Nazwisko
    Miejski Klub Sportowy Kangur,
    os. Północ 25,
    64-300 Nowy Tomyśl
    GBW CPLPP 95 9058 0000 0000 0000 1544 0001
 17. Za zakwalifikowanego do udziału w konkursie uznaje się uczestnika, który:
  • dokonał rejestracji
  • poprzez stronę internetową konkursu nadesłał pliki odpowiadające podanym wyżej warunkom
  • dokonał wpłaty na podany wyżej rachunek bankowy
 18. Lista zakwalifikowanych uczestników umieszczona zostanie na aktualizowanej systematycznie stronie Konkursu Fotograficznego "Portret Prawdziwy".
 19. Zgłaszający zdjęcie do Konkursu uczestnik:
  • oświadcza, że zdjęcie nie narusza praw lub dóbr osobistych osób trzecich, jest wolne od wad prawnych, a jego treść jest zgodna z obowiązującym prawem (zdjęcia zgłaszane do udziału w konkursie nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem lub zasadami współżycia społecznego; w szczególności wulgarnych, obscenicznych, propagujących przemoc, nienawiść rasową lub religijną)
  • wyraża zgodę na podanie na stronie internetowej konkursu swoich danych osobowych; tj. swego imienia i nazwiska oraz nazwy miejscowości, z której pochodzi
  • udziela Organizatorowi bezpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie ze zdjęcia w celach promocyjnych w zakresie niezbędnym do jego publikacji w serwisach internetowych oraz w prasie
  • zezwala Organizatorowi na wykonywanie praw zależnych od zdjęcia w zakresie niezbędnym do publikacji w serwisie internetowym oraz w publikacjach związanych z promocją konkursu
 20. Kalendarz konkursu
  • Przyjmowanie prac: 19.06.2022 - 18.09.2022
  • Ocena Jury: 19.09.2022 - 26.09.2022
  • Wyniki: 05.10.2022
  • Oficjalne wręczenie nagród oraz wystawa pokonkursowa: 21.10.2022 19:00
 21. Wyniki konkursu oraz zdjęcia zaakceptowane do udziału w wystawie pokonkursowej zostaną opublikowane na stronie internetowej Konkursu Fotograficznego "Portret Prawdziwy".
 22. Prace osób nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie po otrzymaniu wcześniejszej informacji winny być przesłane na adres Organizatora w oryginalnej wielkości, w celu wywołania zdjęć do wystawy pokonkursowej.
 23. O przyznaniu nagród i wyróżnień laureaci zostaną poinformowani mailowo bądź telefonicznie w ciągu 48 godzin od momentu ogłoszenia wyników konkursu i zamieszczenia ich na stronie internetowej Konkursu Fotograficznego "Portret Prawdziwy".
 24. Laureat zobowiązany jest odebrać wiadomość mailową i potwierdzić tą samą drogą, że wiadomość tę otrzymał oraz przesłać swoje dane osobowe w celu przygotowania stosownej dokumentacji.
 25. Laureat konkursu odbiera nagrodę osobiście podczas gali konkursu w dniu 21.10.2022 roku. W przypadku, gdy laureat nie będzie mógł osobiście odebrać nagrody w dniu oficjalnego rozstrzygnięcia konkursu, w okresie 30 dni przesłana zostanie pod wskazany adres.
 26. Organizator jest zobowiązany do potrącenia podatku za nagrody pieniężne.
 27. Postanowienia końcowe:
  • Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać drogą elektroniczną do Organizatora, na jego podany powyżej adres mailowy, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia czasu trwania konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
  • organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
   • zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej,
   • nie doręczenie/przekazanie uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem,
   • świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe,
  • zgłaszając swój udział w konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść,
  • postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.
 28. Wszystkie nagrodzone prace konkursowe zostaną przekazane do Warszawy i zlicytowane przez Jurka Owsiaka podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 2023 roku
 29. Wszystkie gromadzone dane osobowe mają charakter informacyjny w celu identyfikacji uczestnika. Adres E-Mail jest dodatkowo wykorzystywany do komunikacji z uczestnikiem
Patronat
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Mecenat kultury
Cargo Expert
Patronat specjalny
ZPAF Poznań
Sponsorzy
Kucera Logistics Group
Mini Market
Nowotomyski Ośrodek Kultury
Restauracja Sandra
Radwan Sport
Dąbex
Bartex
Unikate
PWiK Nowy Tomyśl
PODSADNY | PARTNERS
NOVI ARCHITEKCI - Bartosz Minge
DC ELEKTRO Dariusz Chalasz
Patroni medialni
Anywhere - Platforma Medialna
Dzień Nowotomysko-Grodziski
Głos Wielkopolski
Artyści 24
Artyści 24
Nasz Dzień Po Dniu
Wielkopolska
My Region